Liber Pennae Praenumbra

1. In the Akasha-Echo is this inscribed:
1. Az Akasha-visszhangba van így bevésve:

2. By the same mouth, O Mother of the Sun, is the word breathed forth and the nectar received. By the same breath, O Counterweight of the Heart, is the manifest created and destroyed.
2. Ugyanazon száj, Ó Napnak Anyja, lehelli ki a szót és fogadja a nektárt. Ugyanazon lélegzet által, Ó Szívnek Ellensúlya, teremtetik és pusztíttatik el a megtestesült.

3. There is but one gate, though there appear to be nine, Mime-dancer of the Stars. How beautiful thy weft and web, a-shimmering in the fire-dark of space!
3. Csak egy kapu van, bár kilencnek tűnik, Csillagok Pantomim-táncosa. Míly gyönyörű szöveted és hálód, az űr tűz-sötétjében csillámlón!

4. The two that are nothing salute you, Black Flame that moves Hadit! The less and less One grows, the more and more Pra- NU may manifest. Do thou now speak to us, the children of the time-to-come; declare thy will and grant thy Love to us!
4. A kettő, kik semmik tiszteleg neked, Haditot mozgató Fekete Láng! Minél kevesebbet és kevesebbet nő az Egy, annál jobban és jobban testesülhet meg Pra-NU. Hogy hasznosat szóljatok, eljövendő-idők gyermekei, jelentsétek ki akaratotok és adjátok nekünk Szerelmetek!

5. Then spake She That Moves:
5. MAJD SZÓLT Ő KI MOZDUL

6. I hurl upon ye, Children of Heru! All ye who love the Law and keep it, keeping Naught unto yourselves, are ye a-blest. Ye have sought the scattered pieces of Our Lord, ceasing never to assemble all that has been. And in the Realm of the Dead have ye begotten from the Dead the Shining One. Ye then gave birth, and nourished Him.
6. Okádok rátok, Heru Gyermekei! Mind ti, kik szeretitek a Törvényt s megtartjátok, Semmit megtartva magatoknak, ti vagytok megáldva. Kerestétek a Mi Urunk szétszórt darabjait, fáradhatatlanul összeállítva mind, mi volt. És a Holtak Birodalmában megfogantátok a Holttól a Fénylőt. Ezután életet adtatok és tápláltátok őt.

7. Thy Land of Milk shall have the honey also, dropped down as dew by the Divine Gynander. The pleasure and delight lie in the Working, the Whole surpassing far the Parts together.
7. Tej-földeteken lesz méz is, az Isteni Gynander hullajtja alá harmatként. A gyönyör és öröm a Munkában rejlik, az Egész messze túlszárnyalja a Részek összességét.

8. The Lord of Parts is placed within his kingdom, as done by Beast and Bird. The land of Sun is open but to Children. Heed the Eternal Child his Way is flowing-free, and suited to the Nature of your being.
8. A Részek Ura királyságába helyeztetik, ahogy teszi Fenevad és Madár. A Nap földje csak a Gyermekeknek áll nyitva. Figyelmezz az Örök Gyermekre az ő Útja szabadon-folyik, és lényed Természetéhez illik.

9. A Voice crieth in the Crystal Echo:
9. Egy Hang kiált a Kristály Visszhangban:

10. What means this showing-forth? Is Time Itself awry? The Hawk has flown but threescore and ten in His allotted course!
10. Mit jelent eme elő-mutatás? Az idő maga bolydult fel? A Sólyom csak öttucatnyit s tizet repült kijelölt útján!

11. She smiles, as beauteous as Night:
11. Elmosolyodik, gyönyörű, mint az Éj:

12. Behold, He spreads His pinions yet in flight, showering and shaking forth the Golden Light upon the hearts of men. And wherein doth He fly, and by what means? The Feather and the Air are His to ride, to bear him ever in his GO-ing.
12. Lásd, kitárja szárnyait most röptében, az Arany Fényt hullajtva s rázva az emberek szívére. És miben száll, s míly módon? A Toll és a Lég övé, hogy szálljon, hogy vigyék örökké MOZGÁSát.

13. The pylons of the ages are unshaken, firmly are they Set. The Day of the Hawk has but seen its dawning, and will see its due measure according to the Laws of Time and Space.
13. A korok oszlopai mozdulatlanok, biztosan állnak helyükön. A Sólyom Napja még alig látta hajnalát, és látni fogja jogos hosszát az Idő és Tér Törvényei szerint

14. The Voice then spoke:
14. Majd szólt a Hang:

15. Then has the Vision failed? Do I behold Thee crookedly, thinking Thee to be Whom Thou art Not?
15. Akkor a Látomás hagyott cserben? Görbén látnálak Téged, annak híve Téged, kicsoda Te Nem vagy?

16. She danced and whirled, scattering starlight in her silent laughter.
16. Táncolt és forgott, csillagfényt szórva csendes nevetésébe.

17. I Am Whom I appear to be, at times, and then again I wear a triple veil. Be not confused! Above all, Truth prevails.
17. Az Vagyok, Kinek látszom, egyes időkben, ugyanakkor hármas fátylat hordok. Ne légy összezavarva! Minden felett, az Igazság győzedelmeskedik.

18. I am the Unconfined. Who is there to say me nay, to say, 'Thou shalt not pass.'? Who indeed may say, 'Thy time is yet to come,' when Time itself is my chief serving-maid, and Space the Major-domo of my Temple?
18. Én vagyok a Korlátlan. Ki mondja nekem, hogy nem, hogy 'Te nem léphetsz át!'? Valóban, ki mondhatja, 'A te időd még nem jött el', mikor az Idő maga fő szolgálólányom, és a Tér Templomom háziszolgája?

19. Indeed, O Voice of the Akasha, I am the means by which you speak. By the same mouth that breathes the Air, do words of doubt pour forth. In silence then, do know Me. For I am come with purpose at this time, to aid the Lovers of the Hawk to fly.
19. Bizony, Ó Akasha Hangja, általam szólalsz meg. Ugyanazon száj által, mely a Levegőt lélegzi, ömlenek elő a kétkedés szavai.

20. The Word of Flight
20. A REPÜLÉS SZAVA

21. Who falters in the Flight must thereby fall: the greatness of the Gods is in the GO-ing.
21. Ki Röptében bizonytalan, alá kell amiatt hullania: az Istenek Hatalmassága a MOZGÁSban.

22. When first ye fledged, Beloved of Heru, the shell which had protected long had broken. Upon the Wings of Will ye ventured forth, gaining strength and power as ye flew. Ye gained all knowledge of the Feathered Kingdom, whereby ye became as perfect as the Sun. The friends and teachers all became as brothers.
22. Mikor először keltetek ki, Heru Imádottjai, a kagylóhéj, mely hosszan óvott, megtört. Az Akarat Szárnyain jutottatok előre, erőt és hatalmat nyerve, ahogy szálltatok. Megszereztétek a Tollas Birodalom minden Bölcsességét, mely által oly tökéletessé váltatok, mint a Nap. A barátok és tanítók mind szinte testvéreitekké váltak.

23. The regal Swan, the Heron and the Owl the Raven and the Cockerel did aid ye. The Beauty of the Hawk Himself was granted, the virtues of the Peacock, the Hummingbird and Loon. The Eagle did reveal her inner nature and the mysteries thereof behold, ye witnessed how, with her Lion, she became the Swan. And the Ibis of the Abyss did show the Knowledge.
23. A királyi Hattyú, a a Gém és a Bagoly a Holló és a Kakas segített titeket. Maga a Sólyom szépsége lett adva, erényei a Pávának, a a Kolibrinek és Búvármadárnak. A Sas felfedte belső természetét és annak Misztériumait lássátok, tanúi voltatok, hogyan lett Oroszlánjával Hattyúvá. És a Mélység Íbisze megmutatta a Tudást.

24. Ye flew, O Kings and Hermits! And ye fly even now, within the bending loveliness of NU. But there are those among ye, and below ye, who would snare your wings and drag ye from the sky.
24. Szálltatok, ó Királyok és Remeték! És most is szálltok, NU hajló gyönyörűségével. De ott vannak köztetek és alattatok, kik elfognák szárnyaitok és lerántanának titeket az égből.

25. Look well within! Judge well your Heart! If ye be pure, it weighs no more than I. It will not bear ye down to the Abyss. For Gold is Light, but Lead is fatal unto flying plumb your own depths, in Truth and in self-knowledge.
25. Nézzetek alaposan befelé! Jól ítéljétek meg Szíveteket! Ha tiszták vagyok, nem lesz nehezebb, mint én. Nem fog lerántani a Mélységbe. Mert az Arany Könnyű, de az Ólom halálos a szárnyalásnak futtassátok fel saját mélyeteket, Igazságban és önismeretben.

26. If aught would hinder thee, it is thy doing. Behold this teaching now within the Temple.
26. Ha bármi hátráltat, magatokból jő az. Lássátok most ezen tanítást a Templomban.

27. So saying, She-Who-Moves assumed the form of the great Black Flame, growing from the central shaft and billowing out into the Void. The Children of Heru beheld in silence, and listened to Her words form in their hearts.
27. Így szólva Ő-Ki-Mozdul felvette a hatalmas Fekete Láng alakját, mely a középső szárból nőtt ki és az Ürességbe áradt... Heru Gyermekei csendben figyelték és hallgatták, ahogy szavai szívükben alakot öltenek.

28. Behold! This lens of Stars now turning in Space before ye men have named it well Andromeda. Through it I flow unto the holy Moondog, and thence to Ra, and thence to ye, O Priests.
28. Lásd! A Csillagok ezen lencséje, mely most előttetek forog az Űrben az emberek helyesen nevezték Andromédának. Ezen keresztül áradok a szent Holdkutyához, s ezáltal Rához, és ezáltal hozzátok, ó Papok.

29. Ye must not rest content whilst in the Kingdom, but strive and so exceed in what is done. In Love of the Lady of the North, and in Will of the Prince of the South, do every thing soever. In the power of the Seven-rayed Star do ye comprehend the Beast. And from HAD of the Heart do delight in thy star-arched darling.
29. Nem pihenhettek nyugton a Királyságban, hanem erőfeszítés által meg kell haladnotok, mi már meg lett téve. Észak Úrnőjének Szerelmében és Dél Hercegének Akaratában, tegyetek mindent mindenkoron. A Hét-sugarú Csillag hatalmában értitek meg a Fenevadat. És a Szív HADából gyönyörködjetek csillag-boltozatú kedvesetekben.

30. Do all this, and then, pass beyond. Abandon aught that might distinguish thee from any other thing, yea, or from no-thing. If the fowler would snare thee, leave thy feather-cloak a-dangle in his hand and soar naked and invisible beyond!
30. Tegyétek mindezt, majd lépjetek túl rajta. Hagyjatok el mindent, mi megkülönböztet titeket bármely más dologtól, bizony, vagy a semmitől. Ha a madarász csapdába csalna titeket, hagyjátok toll-köpenyeteket kezében lógni és emelkedjetek meztelenül és láthatatlanul túlonnanra!

31. But now! As priests within the Temple are ye here, as Kings, and Warriors, Magickians all. The Way is in the Work.
31. De most! Mint papok a Templomban vagytok itt, mint Királyok, és Harcosok, Mágusok mind. Az Út a Munkában rejlik.

32. The Hidden One of the Abyss now gives the two wherein is wrought the higher Alchemy: supporting Earth is Chthonos learn it well, and all bonds shall be loosed for the Will's Working. Surmounting Spirit, there is Ychronos, whose nature is duration and the passing-away thereof.
32. A Mélység Rejtettje most átadja a kettőt, melyben a kovácsolódik a magasabb Alkímia: a Földet támasztja Chthonos tanuld meg alaposan és minden béklyó meglazíttatik az Akarat munkájának. A Szellemet Meghaladja Ychronos, kinek természete az időtartam és annak elmúlása.

33. The two are one, and form the Kingdom's essence. Who masters them is Master of the World. They are the utter keys of Transmutation, and keys of the power of the other Elements.
33. A kettő egy, és a Királyság lényegét alkotja. Ki Uralja őket, a Világ Ura. Ők az Átalakítás legfőbb kulcsai, és a többi Elem hatalmának kulcsai.

34. The Warrior-Priests received the Keys, and placed them within their robes, to hold them hidden well above their hearts. The Black Flame danced and dwindled, becoming small, a quill pen, plumed and pointed. There being naught upon which to write, one among the Priests came forth, and laid his body's skin upon the altar as living parchment.
34. A Harcos-Papok megkapták a Kulcsokat, és köpenyükben helyezték el őket, hogy jól rejtve szívükön hordják azokat. A Fekete Láng táncolt és csökkent, apróvá vált, írótollá, pihedíszesen, hegyesen. Mivel semmi nem volt, mire írni lehetett volna, a Papok egyike előlépett s testének bőrét az oltárra helyezte mint élő pergament.

35. She-Who-Moves wrote thereupon a Word, but shew it not before them. In patience waited all the Kings and Hermits, assured full well of final Understanding.
35. Ő-Ki-Mozdul írt arra egy Szót, de nem mutatta meg előtte. Türelemmel vártak mind a Királyok és Remeték, teljesen bizonyosan a végső Megértésben.

36. The Feather grew again, and rounded close its edges, becoming to their eyes the Yonilingam. The image came of Ancient Baphomet, the Horned One, who spoke:
36. A Toll ismét megnőtt, és szélei összeforrtak, s szemeik előtt a Yonilingammá vált. Ősi Baphomet, a Kecskeszarvú képe jött, ki szólt:

37. Of old ye knew the Key of Two-in-One conjoined. Ye have lived and loved full measure as NU and HAD, as PAN and BABALON. The Mystery of mine own image do ye also know, for such a Truth was for the ancient Orders of the East and West.
37. Régidőktől ismertétek a Kettőt-az-Egyben összeforrva. Teljes mértékben éltetek és szerettetek, mint NU és HAD, mint PAN és BABALON. Az én saját kinézetem Misztériumát szintén ismeritek, mert az ilyen Igazság Kelet és Nyugat ősi Rendjei számára való volt.

38. Bipartite has the Race of Man been in its span. The Father and the Mother made a Child. I am the elder of the Children, true but now the younger rises to His Day.
38. Az Emberi Faj két részre oszlott létezése során. Az Apa és az Anya Gyermeket nemzett. A Gyermekeknél idősebb vagyok, ez igaz de most a fiatalabb emelkedik Saját Napjára.

39. The nature of true Alchemy is that it changes not alone the substance of the Work, but also changes thence the Alchemist. Ye whose Will it is to Work thereby, behold mine inverse image, and consider well its meaning for thy Task.
39. A valódi Alkímia természete, hogy nem egyedül a Munka anyagát változtatja meg, de megváltoztatja ezáltal az Alkimistát is. Ti, kiknek Akarata, hogy ezáltal Dolgozzatok, lássátok inverz képemet, és gondoljátok meg alaposan értelmét a Munkátokhoz.

40. The Showing of the Image
40. A KÉP FELMUTATÁSA

41. From out of the Yonilingam drifted forth a Cloud, violet and light-shot. In the misty heart thereof a sound arose, vibrating soft, yet filling everywhere.
41. A Yonilingamból Felhő kúszott elő, ibolyaszín és fénnyel-átszőtt. Annak ködös szívében hang emelkedett, lágyan vibrálva, mégis mindent betöltve.

42. Jeweled and flashing rainbow-lights from wings, there hovered in the midst a humble BEE. Striped gold and brown, soft-haired and curved in form, it shone its eyes unto the Priests and Kings assembled.
42. Gyémántos és villámló szivárvány-fényekkel szárnyain, a közepén ott lebegett egy szerény MÉH. Arannyal és barnával csíkozva, lágy szőrrel és gyömbölyded alakkal, szemeit az összegyűlt Papokra és Királyokra ragyogtatta.

43. Spoke then She-Who-Moves from out of the mist surrounding:
43. Szólt ekkor Ő-Ki-Mozdul a környező ködből:

44. This is the symbol of the Work-to-come, the Great Gynander in its Earthly form. The Magickian shall grow like unto the BEE as the Aeon unfolds, a leader and sign unto the Race of Man.
44. Ez a jelképe az elkövetkezendő Munkának. A Hatalmas Gynander annak Földi formájában. A Mágus az Aeon kibontakozásával a MÉHhez hasonlatossá válik, vezető és jel lesz az Emberi Faj számára.

45. What then of its nature doth the BEE show forth?
45. Mit mutat, akkor, a MÉH saját természetéből?

46. Behold, it is not male nor female in the singular. It labors forth by day in constant flight, an egoless do-er, whose will and the Hive Will are but one.
46. Lásd, nem férfi, se nem nő önmagában. Nappal folyamatos repüléssel dolgozik, egy egótlan cseleked-ő, kinek Akarata és a Boly Akarata csak egy.

47. It gathers up the flower-nectar, flies to Hive and there, in pure Comm-Union, doth in its very body Transubstantiate.
47. Összegyűjti a virágnektárt, a Bolyhoz repül, s ott, tiszta Komm-Únióban, saját testében Átlényegíti.

48. The nectar is now honey. Bee to bee, it is transferred, speaking all Hive Mysteries from and to each mouth. By the same mouth that first ingathered, is the honey spent, the secret Alchemy within the Centers turning Silver - Gold.
48. A Nektár immár Méz. Méhről méhre, átadódik, a Bolymisztériumok szólnak minden szájból minden szájba. Ugyanazon szájból, mely előtte begyűjtötte, adja elő a Mézet, a Központok titkos Alkímiája változtatja Ezüstből Arannyá.

49. The Hive now lives, immortal. With queen and workers, drones and builder-bees, soldiers, foster-mothers all are one. In constant life-renewal, the Hive breathes as One Being for so indeed it is. In the Will of the Hive is the Will of the Bee fulfilled. Each in its appointed place, the Bees work out their Will in ordered harmony.
49. A Boly most él, halhatatlan. Királynővel és dolgozókkal, herékkel és építő-méhekkel, katonákkal, pótanyákkal mind egy. Folyamatos élet-megújításban, a Boly Egy Lényként lélegzik mert valóban az. A Boly Akaratában teljesedik be a Méh Akarata. Mind megszabott helyükön, a Méhek rendezett harmóniában dolgozzák ki Akaratukat.

50. The image fades. Now the poised Plume moves in dancing fashion, unfolding from the center shaft long wings, transforming to the shape of the dark Vulture.
50. A kép elhalványul. Most az egyenes Toll megmozdul, hogy táncol-ion, a középső oszlopból hosszú szárnyak bomlanak ki, átalakulva a sötét Keselyű alakjába.

51. But know, O Children of the Hawk, a Man is not a Bee. He may profit from the image thereof, to learn of Wisdom in the Working. Behold in Me another image for thy heart's instruction.
51. De tudjátok meg, ó Sólyomnak Gyermekei, az Ember nem Méh. Profitálhat képéből azonban, hogy megtanulja a Munkában rejlő Bölcsességet. Lássatok Bennem másik képet szívetek tanulságára.

52. There rose before their eyes the Tower of Silence, wherein the Lovers of Fire lay their dead.
52. Szemeik előtt emelkedett a Csend Tornya, melybe a Tűz Szerelmesei fektették halottaikat.

53. The Vulture form alighted soft therein, and ate the flesh from the corpses, to the bone. The wind howled, desolate, in this fearsome place, fluttering the cerements about the ivory bones.
53. A Keselyű forma lágyan fénylett benne, s leette a húst a holttestekről a csontig. A szél süvöltött, kiest, ezen rettenetes helyen, szaggatva a szemfödelet a hófehér csontokról.

54. Silently, the Winged One stared, gore smeared about her beak. Into the eyes of each Priest there assembled, her baleful gaze did search. In perfect peace they beheld her searching, for each, as Warrior, had made of Death a brother. Deliberately then, she unfolded out her wings, and took to the wind, and soared up from that place.
54. Csendben, a Szányakkal Bíró szemlélődött, csőrét véres hús mocskolta. Baljós tekintete minden ott összegyűlt Pap szemében kutatott. Tökéletes békében figyelték keresését, mert mind, mint Harcos, testvérévé tette a Halált. Megfontoltan ekkor, kitárta szárnyait és felröppent azon helyről.

55. The Giving of the Word
55. A SZÓ ÁTADÁSA

56. Eternity then reigned, Infinite the veil that hung about them.
56. Ezután az Örökkévalóság uralkodott, Végtelen a fátyol, mely rajtuk függött.

57. Somewhere, sometime, the veil parted for a moment, and She- Who-Moves strode forth. More comely than mortal woman ever was, She glowed in radiance of pearl and amethyst. Fine pleated linen was Her gown, girded in gold and silver, and on Her head, a nemyss of starred blue. Her crown was but a single plume, free-standing, and in her hands the Ankh and Wand of healing.
57. Valahol, valamikor, a fátyol fellebbent egy pillanatra, és Ő-Ki-Mozdul előlépett. Gyönyörűbben, mint halandó nő valaha volt, gyöngy- és ametisztragyogással fénylett. Finoman szőtt gyolcs volt köntöse, arannyal és ezüsttel övezve, s fején csillagokkal ékes kék nemesz-kendő. Koronája egy egyszerű toll volt csupán, szabadon, s kezében az Ankh és gyógyító Pálca.

58. Unto each Warrior-Priest she moved, embraced and kissed them. Then, seated in the midst, She spoke as comrade equally-ranked.
58. Odalépett minden Harcos-Paphoz, megölelte s megcsókolta őket. Majd, leülve közéjük, egyenrangú harcostársként beszélt.

59. All ye who practise well the High Art, hearken. There shall be nothing hidden from thy sight. All formulae and Words shalt thou discover, being initiated by those whose Work it is to aid the Law of Will.
59. Mind, ti, kik a Magas Művészetet jól művelitek, halljátok. Semmi nem lesz elrejtve látásotok elől. Minden formulát és Szót felfedeztek, azok avatnak be titeket, kiknek Munkája, hogy az Akarat Törvényét segítsék.

60. Ye have worked well in all that has been given; upon the Tree of Life are ye founded. In Tetragrammaton have ye proceeded; in all the Beast hath given ye have practised well. Ye have become Hadit, and NU, and Ra-Hoor-Khuit also. As Heru-Pa-Kraath did ye abide in silence. Ye know PAN as lover and as godform, and BABALON is bride and self to you.
60. Jól dolgoztatok mindabban, mi adva lett; az Élet Fáján vagytok megalapozva. A Tetragrammatonban folytattátok utatokat; mindenben, mit a Fenevad adott, jól munkálkodtatok. Hadittá váltatok, és NUvá, és Ra-Hoor-Khuittá. Mint Heru-Pa-Kraath csendben maradtatok. Ismeritek PAN-t mint szeretőt és mint isten-alakot, és BABALON menyasszony és Önmagatok nektek.

61. The forces of Shaitan have ye engendered, calling forth the nexus of the ninety-three wherein to work your Will. Separation for the joy of Union have ye known, and Alchemy is Science to your Art.
61. Shaitan seregeit nemzettétek, előhívva a kilencvenhárom összefüggéseit, melyben Akaratotokat munkába állíthatjátok. Ismeritek a különlevést az Egység gyönyöréért, és az Alkímia Tudomány a Művészetetekhez.

62. For those who know, and will, and dare, and keep in silence, it goes now further.
62. Azoknak, kik tudnak, és akarnak, és mernek, és hallgatnak, most tovább halad.

63. In death is Life for now as ever has it been so. The Willed Death is eternal keep it so. Self of Ego, selfson born of Maya, must be slain on the moment of birth. The unsleeping Eye must vigil keep, O Warriors, for the illusion is self-generate.
63. A halálban Élet van mert most is így van, ahogy mindig is volt. Az Akart Halál örökkévaló tartsátok így. Az Ego Önvalóját, a Mayától született sajátfit születésekor kell megölni. Az álomtalan Szemnek virrasztania kell, ó Harcosok, mert az illúzió önteremtő.

64. Constant watchfulness is the first Act the Abyss is crossed by minutes, every day.
64. A folyamatos figyelem az első Cselekedet a Mélységet percek alatt szelitek át, minden nap.

65. If ye would dance the Mask, then mask the Dance. Exquisite must be the Art in this wise; and balance in the Center be maintained, or else ye shall give unwonted Life unto thine own creations. Tread carefully this path of Working, Mage. A tool, by Will devised, makes an ill master.
65. Ha a Maszkot táncolnátok, maszkoljátok a Táncot. Tökéletesnek kell a Művészetnek lennie eme szempontból; és egyensúlynak kell a Középpontban maradnia, vagy akaratlan Életet adtok saját teremtményeiteknek. Óvatosan járjátok a Munka ezen ösvényét, Mágusok. Az eszköz, melyet az Akarat készített, rossz parancsoló.

66. Now in the Mass, the Eagle must be fed upon what she has shared in making. By the same mouth that roars upon the mountain, is the word-act of No Difference given.
66. Most a Misén, a Sast azzal kell etetni, minek készítésében osztozott. Ugyanazon száj által, mely a hegyen hördül, adatik a Nincs Különbség szó-cselekedete.

67. And when Will declares, therein shall join the BEE to add the gold to red and white. The essence of Shaitan is Nectar here, the Temple is the Hive. The Lion is the Flower, now betimes, the Eagle invokes the nature of the BEE.
67. És mikor az Akarat kinyilvánítja, csatlakozik a MÉH, hogy hozzáadja aranyát a vöröshöz és fehérhez. Shaitan esszenciája Nektár itt, a Templom a Boly. Az Oroszlán a Virág, most idejekorán a Sas a MÉH természetét idézi.

68. Within the triple-chambered shrine is the first nectar pooled. The summons of the wand of PAN awakens the portal- opening bliss. And from the third and inmost chamber, in joy supreme, the Sothis-gift, quintessential mead, bounds forth to join Eagle-tears and Lion-blood.
68. A három-termű szentélyben gyűlik az első nektár. PAN pálcája idézésére ébred a kapu-nyitó boldogság. És a harmadik, legbelső teremben, legmagasabb gyönyörben, a Szothisz-ajándék, kvintesszenciális mézbor, buggyan elő, hogy csatlakozzon a Sas-könnyhöz és Oroszlán-vérhez.

69. Solve et Coagula. Comm-Union thereby, whereof the Cosmos itself dissolveth, and re-forms by Will. And know, if aught can be so ordered in the Kingdom, that three or more is zero, as well as older truths.
69. Solve et Coagula. Komm-Unió ezáltal, melyből a Kozmosz maga feloldódik, és újraalakul az Akarat által. És most, ha bármi parancsolható így a Királyságban, hogy három vagy annál több nulla, a régebbi igazságok mellett.

70. Then stirred the Warrior-Priests, and of their number, a nameless one stepped forth.
70. Ekkor felbolydultak a Harcos-Papok, és közülük egy névtelen lépett elő.

71. We know thee, Lady, unspoken though Thy name has been thus far. But say now what was written on the manskin? What is the word Thou givest?
71. Ismerünk téged, Úrnő, bár neved kimondatlan maradt mindeddig. De mondd már mi lett az emberbőrre írva? Mi a szó, mit most adsz?

72. She smiled and drew from out her robe a parchment scroll, shaped even as a Star. Unrolling it, She turned it roundabout, so all might see.
72. [Az Úrnő] elmosolyodott és köpenyéből előhúzott egy pergamentekercset, mely Csillagot formázott. Kigöngyölítve azt, megfordította, hogy mindenki láthassa.

73. IPSOS

74. What is this Word, O Lady how may it be used?
74. Mi ez a szó, Ó Úrnő hogyan használható?

75. In silent wisdom, King and Warrior-Priest. Let the deed shine forth and let the word be hidden; the deed is lamp enough to veil the face.
75. Csendes bölcsességben, Király és Harcos-Pap. Csillogjon elő a tett és legyen rejtve a szó; a tett elég lámpa, hogy elfátyolozza az arcot.

76. It is the word of the twenty-third path, whose number is fifty and six. It is the unspoken Abode, wherein the Dance of the Mask is taught by Me. Tahuti watches without the Ape; I am the Vulture also.
76. Ez a huszonharmadik ösvény szava, melynek száma ötven és hat. Ez a kimondatlan Hon, melyben a Maszk Táncát tanítom Én. Tahuti figyel a Majom nélkül; a Keselyű is én vagyok.

77. It is the Chalice of Air and Wand of Water, the Sword of Earth and Pantacle of Fire. It is the hourglass and tail- biting serpent. It is the Ganges becoming Ocean, the Way of the Eternal Child.
77. Ez a Levegő Kelyhe és a Víz Pálcája, a Föld Kardja és Tűz Pentákuluma. Ez a homokóra és a farkát harapó kígyó. Ez az Óceánná váló Gangesz, az Örök Gyermek Útja.

78. It names the Source of Mine Own Being and yours. It is the origin of this sending, that channels through Andromeda and Set. What race of gods do speak to Man, O Willed Ones? The word of them is both the Name and the Fact.
78. Ez megnevezi Saját Énem Forrását és a tietekét. Ez a forrása ezen üzenetnek, mely átfolyik az Andromédán és Szeten. Az istenek mely faja beszél az Emberekkel, Ó Akarattal Rendelkezők? Szavuk egyszerre a Név és Tény.

79. It is for thy mantram and incantation. To speak it is to bring about certain change. Be circumspect in its usage for if its truth be known abroad, it would perchance drive the slaves to madness and despair.
79. Ez számotokra mantra és varázsvers. Kimondani annyi, mint a biztos változás mellé állni. Legyetek körültekintők használatában mert ha igazsága kitudódik, még őrületbe és kétségbeesésbe hajszolja a rabszolgákat.

80. Only a true Priest-King may know it fully, and stay in balance through his GO-ing flight. This is all I speak for now. The Book of the Preshadowing of the Feather is complete. Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Love is the law, love under will.
80. Csak egy valódi Pap-Király tudhatja teljesen, és maradhat egyensúlyban repülő MOZGÁS-ában. Ez mind, mit most szólok. A Toll Előárnyékának Könyve ezzel teljes. Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze. Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt.


<- VISSZA