Liber AL vel Legis

CHAPTER I - NUIT

1. Had! The manifestation of Nuit.
1. Had! Nuit megtestesülése.

2. The unveiling of the company of heaven.
2. A mennyek társaságának leleplezése.

3. Every man and every woman is a star.
3. Minden férfi és nő egy csillag.

4. Every number is infinite; there is no difference.
4. Minden szám végtelen, nincs különbség.

5. Help me, o warrior lord of Thebes, in my unveiling before the Children of men!
5. Segíts nekem, ó Théba harcos ura, az emberek Gyermekei előtti leleplezésemben!

6. Be thou Hadit, my secret centre, my heart & my tongue!
6. Légy Hadit, titkos központom, szívem & nyelvem!

7. Behold! it is revealed by Aiwass the minister of Hoor-paar-kraat.
7. Lásd! Aiwass fedi fel, Hoor-paar-kraat követe!

8. The Khabs is in the Khu, not the Khu in the Khabs.
8. A Khabs van a Khuban, nem a Khu a Khabsban.

9. Worship then the Khabs, and behold my light shed over you!
9. Imádd hát a Khabsot, és lásd, mint fényem rádömlik!

10. Let my servants be few & secret: they shall rule the many & the known.
10. Legyen szolgám kevés & rejtett: ők uralják majd a sokat & ismertet.

11. These are fools that men adore; both their Gods & their men are fools.
11. Ezeket a bolondokat imádják az emberek; mind Isteneik & embereik bolondok.

12. Come forth, o children, under the stars, & take your fill of love!
12. Gyertek elő, ó gyermekek, a csillagok alá, & vegyétek részeteket a szerelemből!

13. I am above you and in you. My ecstasy is in yours. My joy is to see your joy.
13. Felettetek vagyok és bennetek vagyok. Extázisom a tiétekben van. Örömöm a ti örömötöket látni.

14. Above, the gemmed azure is
The naked splendour of Nuit;
She bends in ecstasy to kiss
The secret ardours of Hadit.
The winged globe, the starry blue,
Are mine, O Ankh-af-na-khonsu!

14.Fenn, a gyémántos azúr ég
Mezítelen csodás Nuit;
Hajlik, csókja extázisban ég,
Lent rejtve vágyik rá Hadit.
A szárnyas gömb, csillag-azúr,
Enyém mind, Ó Ankh-af-na-khonsu

15. Now ye shall know that the chosen priest & apostle of infinite space is the prince-priest the Beast; and in his woman called the Scarlet Woman is all power given. They shall gather my children into their fold: they shall bring the glory of the stars into the hearts of men.
15. Most tudd meg, hogy a végtelen tér választott papja & apostola a herceg-pap a Fenevad; és az asszonyában, akit Skarlát Asszonynak neveznek, adott minden erő. Ők gyűjtik össze gyermekeimet ölükben: ők hozzák a csillagok dicsőségét az emberek szívébe.

16. For he is ever a sun, and she a moon. But to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight.
16. Mert ő [a Fenevad] örökké egy nap, és ő [a Skarlát Asszony] egy hold. De a Fenevadé a szárnyas titkos láng, és a Skarlát Asszonyé a görnyedő csillagfény.

17. But ye are not so chosen.
17. De ti nem vagytok íly kiválasztottak.

18. Burn upon their brows, o splendrous serpent!
18. Égj szemöldökükön, ó ragyogó kígyó!

19. O azure-lidded woman, bend upon them!
19. Ó azúr-szemhéjú asszony, hajolj föléjük!

20. The key of the rituals is in the secret word which I have given unto him.
20. A rituálék kulcsa a titkos szóban van, melyet a Fenevadnak adtam.

21. With the God & the Adorer I am nothing: they do not see me. They are as upon the earth; I am Heaven, and there is no other God than me, and my lord Hadit.
21. Az Istennel & az Imádóval semmi vagyok: ők nem látnak engem. Ők olyanok, mint a földön; én vagyok a Menny, és nincs más Isten, csak én, és az én uram Hadit.

22. Now, therefore, I am known to ye by my name Nuit, and to him by a secret name which I will give him when at last he knoweth me. Since I am Infinite Space, and the Infinite Stars thereof, do ye also thus. Bind nothing! Let there be no difference made among you between any one thing & any other thing; for thereby there cometh hurt.
22. Most, ezért, Nuit nevemen ismertek engem, és Ő egy titkos nevemen, melyet neki adok, mikor végre megismer. Mivel én Végtelen Tér, és ezért a Végtelen Csillagok vagyok, tegyetek ti is így. Semmit ne kössetek! Ne legyen köztetek különbség téve egyetlen dolog & egyetlen másik dolog között sem; mert ebből, ezért fájdalom jön.

23. But whoso availeth in this, let him be the chief of all!
23. De az, ki segítségre van ebben, legyen ő minden ura!

24. I am Nuit, and my word is six and fifty.
24. Nuit vagyok, és a szavam hat és ötven.

25. Divide, add, multiply, and understand.
25. Ossz, adj össze, sokszorozz, és érts.

26. Then saith the prophet and slave of the beauteous one: Who am I, and what shall be the sign? So she answered him, bending down, a lambent flame of blue, all-touching, all penetrant, her lovely hands upon the black earth, & her lithe body arched for love, and her soft feet not hurting the little flowers: Thou knowest! And the sign shall be my ecstasy, the consciousness of the continuity of existence, the omnipresence of my body.
26. Majd szólt a szépséges prófétája és rabszolgája: Ki vagyok én, és mi lesz a jel? [Nuit] Így válaszolt neki, lehajolva, egy csillogó kék láng, mindent-megérintő, mindent átható, kedves kezei a fekete földön, & hajlékony teste szerelemre ível, és puha lábai nem bántják az apró virágokat: Te tudod! És a jel az extázisom lesz, a létezés folyamatosságának tudatossága, testem mindenhol-jelenléte.

27. Then the priest answered & said unto the Queen of Space, kissing her lovely brows, and the dew of her light bathing his whole body in a sweet-smelling perfume of sweat: O Nuit, continuous one of Heaven, let it be ever thus; that men speak not of Thee as One but as None; and let them speak not of thee at all, since thou art continuous!
27. Majd a pap válaszolt & szólt a Tér Királynőjéhez, megcsókolva csodálatos szemöldökét, és [a Királynő] fényének harmata [a Pap] egész testét az izzadtság édes illatú parfümjében fürdette: Ó Nuit, Mennyek örökkévalója, legyen örökké így; hogy az emberek ne beszéljenek rólad, mint Egy, hanem mint Senki; és ne beszéljenek rólad egyáltalán, mert te örökkévaló vagy!

28. None, breathed the light, faint & faery, of the stars, and two.
28. Senki, belélegezte a fényt, haloványan & tűnékenyen, a csillagokét, és kettő.

29. For I am divided for love's sake, for the chance of union.
29. Mert megosztott vagyok a szerelem kedvéért, az egyesülés esélyéért

30. This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all.
30. Ez a világ teremtése, hogy a megosztottság fájdalma mint a semmi, és a feloldódás gyönyöre minden.

31. For these fools of men and their woes care not thou at all! They feel little; what is, is balanced by weak joys; but ye are my chosen ones.
31. Mert ne törődj az emberek ezen bolondjaival és az ő sirámaikkal! Keveset éreznek; ami van, azt gyenge gyönyörök egyensúlyozzák ki; de ti vagytok az én választottaim.

32. Obey my prophet! follow out the ordeals of my knowledge! seek me only! Then the joys of my love will redeem ye from all pain. This is so: I swear it by the vault of my body; by my sacred heart and tongue; by all I can give, by all I desire of ye all.
32. Engedelmeskedjetek prófétámnak! kövessétek tudásom próbáit! csak engem keressetek! Akkor a szerelmem gyönyörei megszabadítanak titeket minden fájdalomtól. Ez így van: esküszöm testem boltozatára; szent szívemre és nyelvemre; mindenre, mit adni tudok, mindenre, amit tőletek kívánok.

33. Then the priest fell into a deep trance or swoon, & said unto the Queen of Heaven; Write unto us the ordeals; write unto us the rituals; write unto us the law!
33. Ekkor a pap mély transzba, vagy ájulásba esett & így szólt a Mennyek Királynőjéhez: Írd le nekünk a próbákat; írd le nekünk a rituálékat; írd le nekünk a törvényt!

34. But she said: the ordeals I write not: the rituals shall be half known and half concealed: the Law is for all.
34. De a Királynő így szólt: a próbákat nem írom le; a rituálék félig ismertek, félig rejtettek lesznek, a Törvény mindenkinek szól.

35. This that thou writest is the threefold book of Law.
35. Ez, amit írsz, a Törvény háromrétű könyve.

36. My scribe Ankh-af-na-khonsu, the priest of the princes, shall not in one letter change this book; but lest there be folly, he shall comment thereupon by the wisdom of Ra-Hoor-Khuit.
36. Írnokom, Ankh-af-na-khonsu, hercegek papja, nem változtat egy betűnyit sem ezen a könyvön, de hogy ne legyen ostobaság, magyarázni fogja Ra-Hoor-Khuit bölcsességét.

37. Also the mantras and spells; the obeah and the wanga; the work of the wand and the work of the sword; these he shall learn and teach.
37. Szintúgy a mantrákat és varázslatokat; az obeah-t és a wanga-t; a pálca munkáját és a kard munkáját; ezeket tanulja és tanítja majd meg.

38. He must teach; but he may make severe the ordeals.
38.Tanítania kell; de a próbákat szigorúvá teheti.

39. The word of the Law is THELEMA.
39. A Törvény szava: THELEMA.

40. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein Three Grades, the Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do what thou wilt shall be the whole of the Law.
40 Aki Telemitának hív minket, nem teszi rosszul, feltéve, hogy közelről a szó mélyére tekint. Mert Három Fokozat van benne, a Remete, és a Szerető, és a Föld embere. Tégy amit akarsz lesz a Törvény egésze.

41. The word of Sin is Restriction. O man! refuse not thy wife, if she will! O lover, if thou wilt, depart! There is no bond that can unite the divided but love: all else is a curse. Accursed! Accursed be it to the aeons! Hell.
41. A Bűn szava Korlátozás. Ó ember! ne utasítsd vissza feleséged, ha akarja! Ó szerető, ha akarsz, távozz! Semmi más kötelék nem tudja egyesíteni a megosztottat, csak a szerelem: minden más egy átok. Átkozott! Átkozott legyen az aeonokon át! Pokol.

42. Let it be that state of manyhood bound and loathing. So with thy all; thou hast no right but to do thy will.
42. Legyen a sokság azon állapota megkötve és gyülölködő. Emígy (legyen) veletek is; nincs jogotok, csak hogy akaratotokat tegyétek.

43. Do that, and no other shall say nay.
43. Tegyétek azt, és senki ne mondja, hogy ne.

44. For pure will, unassuaged of purpose, delivered from the lust of result, is every way perfect.
44. Mert a tiszta akarat, októl csillapítatlan, megváltva az eredmények utáni vágytól, minden szempontból tökéletes.

45. The Perfect and the Perfect are one Perfect and not two; nay, are none!
45. A Tökéletes és a Tökéletes egy Tökéletes, és nem kettő; nem, senki!

46. Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty, four hundred & eighteen.
46. Semmi egy titkos kulcsa ennek a törvénynek. A Zsidók hatvanegynek hívják; én úgy hívom, nyolc, nyolcvan, négyszáz & tizennyolc.

47. But they have the half: unite by thine art so that all disappear.
47. De övék a fél: egyesítsd művészeteddel, hogy minden eltűnjön.

48. My prophet is a fool with his one, one, one; are not they the Ox, and none by the Book?
48. A prófétám bolond az egy, egy, egy-ével; ezek tán nem az Ökör, és semmi a Könyv szerint?

49. Abrogate are all rituals, all ordeals, all words and signs. Ra-Hoor-Khuit hath taken his seat in the East at the Equinox of the Gods; and let Asar be with Isa, who also are one. But they are not of me. Let Asar be the adorant, Isa the sufferer; Hoor in his secret name and splendour is the Lord initiating.
49. Eltöröltetett minden rituálé, minden próba, minden szó és jel. Ra-Hoor-Khuit elfoglalta székét Keleten az Istenek Napéjegyenlőségénél; és legyen Asar Isa-val, akik szintén egy. De nem belőlem valók. Legyen Asar a szerető, Isa a szenvedő; Hoor titkos nevében és csodálatraméltóságában az avató Úr.

50. There is a word to say about the Hierophantic task. Behold! there are three ordeals in one, and it may be given in three ways. The gross must pass through fire; let the fine be tried in intellect, and the lofty chosen ones in the highest. Thus ye have star & star, system & system; let not one know well the other!
50. Egy szót kell szólni a főpapi feladatról. Lasd! három próba egyben, és három módon adható. A durvának tűzön kell áthaladnia; a finomaknak próbáltassék meg intellektusuk, és a fennsőbséges kiválasztottak a legmagasabb módon. Így lészen neked csillag & csillag, rendszer & rendszer; egyik se ismerje jól a másikat!

51. There are four gates to one palace; the floor of that palace is of silver and gold; lapis lazuli & jasper are there; and all rare scents; jasmine & rose, and the emblems of death. Let him enter in turn or at once the four gates; let him stand on the floor of the palace. Will he not sink? Amn. Ho! warrior, if thy servant sink? But there are means and means. Be goodly therefore: dress ye all in fine apparel; eat rich foods and drink sweet wines and wines that foam! Also, take your fill and will of love as ye will, when, where and with whom ye will! But always unto me.
51. Négy kapuja van egy palotának; eme palotának padlója arany és ezüst; lapis lazuli & jáspis van ott; és minden ritka illatok; jázmin & rózsa, és a halál jelképei. Hadd lépjen be sorban, vagy egyszerre a négy kapun; hadd álljon a palota padlóján. Nem fog elsüllyedni? Amn. Ho! harcos, ha szolgád elsüllyed? De vannak módszerek és módszerek. Légy bőkezű ezért: öltöztesd magad jó ruhákba egészen; étkezz gazdag étkeket és igyál édes borokat és borokat, melyek habzanak! Úgyszintén, vedd ki részed, s akaratod a szerelemből ahogy akarod, amikor, ahol, és akivel akarod! De mindig énhozzám.

52. If this be not aright; if ye confound the space-marks, saying: They are one; or saying, They are many; if the ritual be not ever unto me: then expect the direful judgments of Ra Hoor Khuit!
52. Ha ez nem folyik rendben, ha összekevered a tér-jeleket, mondván: Ők egy; vagy mondván: Ők sok; ha a rituálé egyszer is nem hozzám szól: számíts Ra Hoor Khuit szörnyű ítéletére!

53. This shall regenerate the world, the little world my sister, my heart & my tongue, unto whom I send this kiss. Also, o scribe and prophet, though thou be of the princes, it shall not assuage thee nor absolve thee. But ecstasy be thine and joy of earth: ever To me! To me!
53. Ez újjászüli a világot, a kis világot húgomat, szívemet & nyelvemet, kihez küldöm eme csókot. Úgyszintén, ó írnok és próféta, bár hercegek közül való vagy, ez nem csillapít téged, sem fel nem oldoz. De extázis lesz tiéd és föld boldogsága: örökkön Nekem! Nekem!

54. Change not as much as the style of a letter; for behold! thou, o prophet, shalt not behold all these mysteries hidden therein.
54. Egyetlen betű formáját se változtasd meg, mert lásd! te, ó próféta, nem látod mindezen belerejtett misztériumokat.

55. The child of thy bowels, he shall behold them.
55. Beleidnek gyermeke, ő látja majd azokat.

56. Expect him not from the East, nor from the West; for from no expected house cometh that child. Aum! All words are sacred and all prophets true; save only that they understand a little; solve the first half of the equation, leave the second unattacked. But thou hast all in the clear light, and some, though not all, in the dark.
56. Ne Keletről várd őt, sem Nyugatról; mert nem a várt házból jön az a gyermek. Aum! Minden szó szent és minden próféta igaz; kivéve, hogy csak keveset értenek; oldd meg az egyenlet első felét, hagyd a másodikat támadatlan. De tiéd minden a tiszta fényben, és némely, bár nem mind, a sötétben.

57. Invoke me under my stars! Love is the law, love under will. Nor let the fools mistake love; for there are love and love. There is the dove, and there is the serpent. Choose ye well! He, my prophet, hath chosen, knowing the law of the fortress, and the great mystery of the House of God. All these old letters of my Book are aright; but [Tzaddi] is not the Star. This also is secret: my prophet shall reveal it to the wise.
57. Idézz meg csillagaim alatt! Szerelem a törvény, szerelem az akarat alatt. Se ne engedd a bolondokat eltéveszteni a szerelmet; mert van szerelem és szerelem. Van a galamb, és van a kígyó. Jól válassz! Ő, prófétám, választott, ismerve az erőd törvényét, és Isten Házának hatalmas rejtélyét. Könyvem mindezen öreg betűi rendben; de (Cadik) nem a Csillag. Ez úgyszintén titok: prófétám felfedi majd a bölcseknek.

58. I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice.
58. Elképzelhetetlen gyönyört adok a földön: biztonságot, nem hitet, az életben, a halálhoz; kimondhatatlan békét, pihenést, extázist; s nem követelek semmi áldozatot.

59. My incense is of resinous woods & gums; and there is no blood therein: because of my hair the trees of Eternity.
59. Füstölőm gyantás fákból & mézgákból való; és nincs benne vér: hajam az oka az Örökkévalóság fáinak.

60. My number is 11, as all their numbers who are of us. The Five Pointed Star, with a Circle in the Middle, & the circle is Red. My colour is black to the blind, but the blue & gold are seen of the seeing. Also I have a secret glory for them that love me.
60. Számom 11, mint mindazok száma, kik közülünk valók. Az Öt Hegyű Csillag, Körrel a Közepében, & a kör Vörös. Színem fekete a vaknak, de a kék & arany látszik a látónak. Úgyszintén, titkos dicsőségem van azoknak, kik szerelmeseim.

61. But to love me is better than all things: if under the night stars in the desert thou presently burnest mine incense before me, invoking me with a pure heart, and the Serpent flame therein, thou shalt come a little to lie in my bosom. For one kiss wilt thou then be willing to give all; but whoso gives one particle of dust shall lose all in that hour. Ye shall gather goods and store of women and spices; ye shall wear rich jewels; ye shall exceed the nations of the earth in spendour & pride; but always in the love of me, and so shall ye come to my joy. I charge you earnestly to come before me in a single robe, and covered with a rich headdress. I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me!
61. De szerelmemnek lenni jobb, mint minden dolog; ha most az éji csillagok alatt a füstölőm égeted előttem a sivatagban, tiszta szívvel, és a Kígyó lánngal benne hívva engem, jöhetsz kicsit, hogy keblemen nyugodj. Egy csókért akkor mindent odaadnál; de aki egy porszem töredékét adja, mindent elveszít abban az órában. Gyűjteni fogsz javakat és készletet nőkből és fűszerekből; gazdag ékszereket viselsz, túlhaladsz a föld népein ragyogásban & büszkeségben; de mindig az én szerelmemben, és így jutsz el az én gyönyörömhöz. Megbízlak őszintén, hogy járulj elém egyetlen köpenyben, befödve gazdag fejfedővel. Szeretlek! Sóvárgok utánad! Sápadt, vagy bíbor; kendőzött, vagy kívánatos, én ki a legbelsőbb érzékek minden élvezete és bíbora, és részegsége vagyok, kívánlak. Vedd magadra a szárnyakat, és ébreszd fel a tekergőző csillogást benned: jöjj hozzám!

62. At all my meetings with you shall the priestess say -- and her eyes shall burn with desire as she stands bare and rejoicing in my secret temple -- To me! To me! calling forth the flame of the hearts of all in her love-chant.
62. Minden találkozásomkor veled így szól majd a papnő - és szemei égni fognak a vágytól, amint ott áll mezítelenül és örvendezve titkos templomomban - Hozzám! Hozzám! előhívva a minden szívének lángját szerelmi dalában.

63. Sing the rapturous love-song unto me! Burn to me perfumes! Wear to me jewels! Drink to me, for I love you! I love you!
63. Énekeld az elragadó szerelmi dalt énhozzám! Égess nekem illatot! Viselj nekem ékszereket! Igyál rám, mert szeretlek! Szeretlek!

64. I am the blue-lidded daughter of Sunset; I am the naked brilliance of the voluptuous night-sky.
64. Naplemente kék-szemhéjú lánya vagyok; én vagyok a kívánatos éji ég mezítelen csillogása.

65. To me! To me!
65. Hozzám! Hozzám!

66. The Manifestation of Nuit is at an end.
66. Nuit megtestesülése végére ér.

CHAPTER II - HADIT

1. Nu! the hiding of Hadit.
1. Nu! Hadit elrejtése.

2. Come! all ye, and learn the secret that hath not yet been revealed. I, Hadit, am the complement of Nu, my bride. I am not extended, and Khabs is the name of my House.
2. Gyertek! ti mind, és tudjátok meg a titkot, mely még nem lett felfedve. Én, Hadit, kiegészítése vagyok Nu-nak, menyasszonyomnak. Én nem vagyok kiterjesztve, és Házam neve Khabs.

3. In the sphere I am everywhere the centre, as she, the circumference, is nowhere found.
3. A gömbben mindenhol a középpont vagyok, ahogy ő, a kerület, nem található.

4. Yet she shall be known & I never.
4. Mégis ő ismert lesz & én soha.

5. Behold! the rituals of the old time are black. Let the evil ones be cast away; let the good ones be purged by the prophet! Then shall this Knowledge go aright.
5. Lásd! a régi idők rituáléi feketék. Űzessenek el a gonoszok; a jókat tisztítsa meg a próféta! Akkor válik megfelelővé ez a Tudás.

6. I am the flame that burns in every heart of man, and in the core of every star. I am Life, and the giver of Life, yet therefore is the knowledge of me the knowledge of death.
6. Én vagyok a tűz, mely az ember minden szívében és minden csillag magvában ég. Én vagyok az Élet, és az Élet adója, de ezért az én ismeretem a halál ismerete.

7. I am the Magician and the Exorcist. I am the axle of the wheel, and the cube in the circle. Come unto me is a foolish word: for it is I that go.
7. Én vagyok a Mágus és az Ördögűző. Én vagyok a kerék tengelye, és a kocka a körben. Jöjj hozzám ostoba szó: mert én vagyok az, aki megy.

8. Who worshipped Heru-pa-kraath have worshipped me; ill, for I am the worshipper.
8. Aki Heru-pa-kraath -ot imádta, engem imádott; helytelenül, hisz' én vagyok az imádó.

9. Remember all ye that existence is pure joy; that all the sorrows are but as shadows; they pass & are done; but there is that which remains.
8. Emlékezzetek mind, hogy a létezés tiszta gyönyör; hogy minden szomorúság csak árnyék; elmúlnak & bevégeztettek; de ott van az, ami marad.

10. O prophet! thou hast ill will to learn this writing.
10. Ó próféta! gonosz szándékod van eme írás megtanulásával.

11. I see thee hate the hand & the pen; but I am stronger.
11. Látom, gyűlölöd a kezet & a tollat; de én erősebb vagyok.

12. Because of me in Thee which thou knowest not.
12. Miattam benned amiről nem tudsz.

13. for why? Because thou wast the knower, and me.
13. Miért? mert te voltál a tudó, és én.

14. Now let there be a veiling of this shrine: now let the light devour men and eat them up with blindness!
14. Most légyen eme szentély elfátyolozva: most hadd nyelje el a fény az embereket és egye őket fel vaksággal!

15. For I am perfect, being Not; and my number is nine by the fools; but with the just I am eight, and one in eight: Which is vital, for I am none indeed. The Empress and the King are not of me; for there is a further secret.
15. Mert én tökéletes vagyok, mint Nem-lét; és a számom kilenc a bolondok által; de az igazakkal nyolc vagyok, és egy a nyolcban: ami létfontosságú, mert én valójában semmi vagyok.

16. I am The Empress & the Hierophant. Thus eleven, as my bride is eleven.
16. Én vagyok az Uralkodónő & a Főpap. Így tizenegy, ahogy menyasszonyom tizenegy.

17. Hear me, ye people of sighing!
The sorrows of pain and regret
Are left to the dead and the dying,
The folk that not know me as yet.
17. Hallj engem, ti sóhaj népe!
A megbánás és fájdalom
Holtak és haldoklók része,
Kik nem ismerik az arcom.

18. These are dead, these fellows; they feel not. We are not for the poor and sad: the lords of the earth are our kinsfolk.
18. Ezek halottak, ezek a fickók; ők nem éreznek. Nem a szegényeknek és szomorúknak vagyunk: a föld urai a mi népünk.

19. Is a God to live in a dog? No! but the highest are of us. They shall rejoice, our chosen: who sorroweth is not of us.
19. Egy Isten éljen egy kutyában? Nem! de a legfennségesebbek közűlünk valók. Örvendezni fognak, a kiválasztottaink: aki szomorú, az nem közűlünk való.

20. Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire, are of us.
20. Szépség és erő, szökkenő nevetés és csodás ízű epekedés, hatalom és tűz való közűlünk.

21. We have nothing with the outcast and the unfit: let them die in their misery. For they feel not. Compassion is the vice of kings: stamp down the wretched & the weak: this is the law of the strong: this is our law and the joy of the world. Think not, o king, upon that lie: That Thou Must Die: verily thou shalt not die, but live. Now let it be understood: If the body of the King dissolve, he shall remain in pure ecstasy for ever. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! The Sun, Strength & Sight, Light; these are for the servants of the Star & the Snake.
21. Nincs közösségünk a kirekesztettekkel és alkalmatlanokkal: hadd haljanak meg nyomorúságukban. Mert nem éreznek. A szánalom a királyok vétke: tapossuk el a nyomorultat & a gyengét: ez az erősek törvénye: ez a mi törvényünk és a világ gyönyöre. Ne gondolj, ó király, ama hazugságra: Neked Meg Kell Halnod: soha nem halsz meg, hanem élni fogsz. Most érthető legyen: Ha egy Király teste feloldódik, tiszta extázisban marad mindörökre. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! A Nap, Erő & Látás, Fény; ezek járnak a Csillag & a Kígyó szolgáinak.

22. I am the Snake that giveth Knowledge & Delight and bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness. To worship me take wine and strange drugs whereof I will tell my prophet, & be drunk thereof! They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, o man! lust, enjoy all things of sense and rapture: fear not that any God shall deny thee for this.
22. Én vagyok a Kígyó aki Tudást & Gyönyört és ragyogó dicsőséget ad, és felkavarja az emberek szívét részeg bódulattal. Hogy engem dicsőíts, végy bort és furcsa szereket, melyekről beszélek prófétámnak, & bódítsd magad el általuk! Nem ártanak neked egyáltalán. Hazugság, ez az ostobaság magad ellen. Az ártatlanság kimutatása hazugság. Légy erős, ó ember! Vágyakozz, élvezz mindent, mi érzéki és elragadtat: ne félj, hogy bármi Isten megtagad téged ezért.

23. I am alone: there is no God where I am.
23. Egyedül vagyok: nincs Isten ott, ahol én.

24. Behold! these be grave mysteries; for there are also of my friends who be hermits. Now think not to find them in the forest or on the mountain; but in beds of purple, caressed by magnificent beasts of women with large limbs, and fire and light in their eyes, and masses of flaming hair about them; there shall ye find them. Ye shall see them at rule, at victorious armies, at all the joy; and there shall be in them a joy a million times greater than this. Beware lest any force another, King against King! Love one another with burning hearts; on the low men trample in the fierce lust of your pride, in the day of your wrath.
24. Lásd! ezek súlyos misztériumok; mert azok is barátim közül valók, kik remeték. Most ne hidd, hogy az erdőben, vagy a hegyen találod őket; de bíbor ágyakban, csodás női bestiák simogatják őket hatalmas végtagokkal, és tűz és fény a szemükben, és lángoló hajzuhatag körülöttük; ott találod őket. Látni fogod őket uralkodni, győzedelmes hadseregeknél, minden gyönyörnél; és bennük ennél milliószor nagyobb gyönyör lesz. Óvakodj, nehogy bármelyikőtök kényszerítse a másikat, Király a Király ellen! Szeressétek egymást égő szívvel; gázoljatok át az alantas embereken büszkeségetek bátor vágyában, dühötök napjaiban.

25. Ye are against the people, O my chosen!
25. Ti a népek ellen vagytok, Ó választottaim!

26. I am the secret Serpent coiled about to spring: in my coiling there is joy. If I lift up my head, I and my Nuit are one. If I droop down mine head, and shoot forth venom, then is rapture of the earth, and I and the earth are one.
26. Én vagyok a titkos kígyó, feltekeredve, ugrásra készen; összetekeredésemben öröm lakozik. Felemelem a fejem, én és Nuitom egyek vagyunk; ha lehajtom fejem, és mérget lövellek, elragadtatás van a földön, és én és a föld egyek vagyunk.

27. There is great danger in me; for who doth not understand these runes shall make a great miss. He shall fall down into the pit called Because, and there he shall perish with the dogs of Reason.
27. Nagy veszélyt rejtek magamban; mert aki nem érti meg ezeket a rúnákat, nagyot bukik. Le fog zuhanni a verembe, melynek neve Mert, és ott eltűnik az Indok kutyáival.

28. Now a curse upon Because and his kin!
28. Most egy átkot Mertre és társaira!

29. May Because be accursed for ever!
29. Légyen Mert átkozott mindörökre!

30. If Will stops and cries Why, invoking Because, then Will stops & does nought.
30. Ha Akarat megáll és Miértet kiált, Mertet hívva, akkor Akarat megáll & nem tesz semmit.

31. If Power asks why, then is Power weakness.
31. Ha Hatalom miértet kérd, akkor gyengeség Hatalom.

32. Also reason is a lie; for there is a factor infinite & unknown; & all their words are skew-wise.
32. Ugyanígy az indok hazugság; mert van egy végtelen & ismeretlen faktor; & minden szavuk félremegy.

33. Enough of Because! Be he damned for a dog!
33. Elég Mertből! Legyen átkozott kutya!

34. But ye, o my people, rise up & awake!
34. De ti, ó én népem, emelkedjetek fel & ébredjetek!

35. Let the rituals be rightly performed with joy & beauty!
35. Légyenek a rituálék helyesen bemutatva örömmel & szépséggel!

36. There are rituals of the elements and feasts of the times.
36. Vannak az elemek rituáléi és az idők lakomái.

37. A feast for the first night of the Prophet and his Bride!
37. Egy lakoma a Próféta és Menyasszonya első éjjelére!

38. A feast for the three days of the writing of the Book of the Law.
38. Egy lakoma a Törvény Könyve megírásának három napjára.

39. A feast for Tahuti and the child of the Prophet - secret, O Prophet!
39. Egy lakoma Tahuti-nak és a Próféta gyermekének - titok, Ó Próféta!

40. A feast for the Supreme Ritual, and a feast for the Equinox of the Gods.
40. Egy lakoma a Legfelsőbb Rituáléra, és egy lakoma az Istenek Napéjegyenlőségére.

41. A feast for fire and a feast for water; a feast for life and a greater feast for death!
41. Egy lakoma a tűzért és egy lakoma a vízért; egy lakoma az életért és egy nagzobb lakoma a halálért!

42. A feast every day in your hearts in the joy of my rapture!
42. Egy lakoma minden nap a szívetekben elragadtatásom örömében!

43. A feast every night unto Nu, and the pleasure of uttermost delight!
43. Egy lakoma minden éjjel Nu - nak, és a legvégső élvezet gyönyörének!

44. Aye! feast! rejoice! there is no dread hereafter. There is the dissolution, and eternal ecstasy in the kisses of Nu.
44. Igen! lakomázzatok! örvendezzetek! nincs többé mostantól rémület. A feloldódás van, és örök extázis Nu csókjaiban.

45. There is death for the dogs.
45. Halál van a kutyáknak.

46. Dost thou fail? Art thou sorry? Is fear in thine heart?
46. Elbuksz? Sajnálkozol? Félelem lakozik szívedben?

47. Where I am these are not.
47. Ahol én vagyok ezek nincsenek.

48. Pity not the fallen! I never knew them. I am not for them. I console not: I hate the consoled & the consoler.
48. Ne sajnáld az elesettet! Soha nem ismertem őket. Nem nekik való vagyok. Nem vígasztalok: gyűlölöm a vígasztaltat & a vígasztalót.

49. I am unique & conqueror. I am not of the slaves that perish. Be they damned & dead! Amen. (This is of the 4: there is a fifth who is invisible, & therein am I as a babe in an egg.)
49. Egyedülálló & hódító vagyok. Nem a rabszolgák közül való vagyok, kik eltűnnek. Legyenek átkozottak & haljanak! Amen. (Ez a 4 - ről van: van egy ötödik, ki láthatatlan, & benne vagyok, mint csecsemő a tojásban.)

50. Blue am I and gold in the light of my bride: but the red gleam is in my eyes; & my spangles are purple & green.
50. Kék vagyok és arany menyasszonyom fényében: de a szememben vörös a csillogás; & csillanásaim bíbor & zöld.

51. Purple beyond purple: it is the light higher than eyesight.
51. Bíboron túli bíbor: a fény, mely magasabb, mint a látás.

52. There is a veil: that veil is black. It is the veil of the modest woman; it is the veil of sorrow, & the pall of death: this is none of me. Tear down that lying spectre of the centuries: veil not your vices in virtuous words: these vices are my service; ye do well, & I will reward you here and hereafter.
52. Van egy fátyol: ez a fátyol fekete. Ez az szemérmes asszony fátyla; ez a szomorúság fátyla & a halál szemfedele: ez nem belőlem való. Tépjétek le a századok eme hazug kísértetét: ne leplezzétek hibáitok erényes szavakkal: ezen hibák az én szolgálatom; jól cselekedtek, & megjutalmazlak benneteket itt & a túlvilágon.

53. Fear not, o prophet, when these words are said, thou shalt not be sorry. Thou art emphatically my chosen; and blessed are the eyes that thou shalt look upon with gladness. But I will hide thee in a mask of sorrow: they that see thee shall fear thou art fallen: but I lift thee up.
53. Ne félj,ó Próféta, mikor ezen szavak szólnak, nem fogod sajnálni. Te hangsúlyosan a kiválasztottam vagy; és áldottak a szemek melyekre örömmel tekintesz. De a sanyarúság maszkja mögé rejtelek: azok, kik látnak félni fognak, hogy elbuktál: de felemellek.

54. Nor shall they who cry aloud their folly that thou meanest nought avail; thou shall reveal it: thou availest: they are the slaves of because: They are not of me. The stops as thou wilt; the letters? change them not in style or value!
54. Sem ők, kik hangosan kiáltják ostobaságukat, hogy nincs értelmed, nem számítanak; fel fogod fedni: te számítasz: ők a mert rabszolgái: Ők nem belőlem valók. A pontok akaratod szerint; a betűk? ne változtasd őket sem stílusban, sem értékben!

55. Thou shalt obtain the order & value of the English Alphabet; thou shalt find new symbols to attribute them unto.
55. Meg fogod szerezni az angol ABC rendjét & értékét; új szimbólumokat fogsz találni, melyeknek megfeleltethetőek.

56. Begone! ye mockers; even though ye laugh in my honour ye shall laugh not long: then when ye are sad know that I have forsaken you.
56. Takarodjatok! ti gúnyolódók; még ha becsületem kárára is nevettek, nem nevettek sokáig: akkor mikor szomorúak lesztek, tudni fogjátok, hogy elhagytalak benneteket.

57. He that is righteous shall be righteous still; he that is filthy shall be filthy still.
57. Az, ki igaz, igaz is marad; az ki mocskos, mocskos is marad.

58. Yea! deem not of change: ye shall be as ye are, & not other. Therefore the kings of the earth shall be Kings for ever: the slaves shall serve. There is none that shall be cast down or lifted up: all is ever as it was. Yet there are masked ones my servants: it may be that yonder beggar is a King. A King may choose his garment as he will: there is no certain test: but a beggar cannot hide his poverty.
58. Igen! ne a változásra tekintsetek: olyanok lesztek, amilynek vagytok, & nem mások. Ezért a föld királyai Királyok maradnak mindörökre: a rabszolgák szolgálni fognak. Senki nem taszíttatik le, vagy emeltetik fel: minden örökké olyan, mint volt. De vannak maszkosok, a szolgáim: lehet, hogy az egyszerű koldus egy Király. Egy Király megválaszthatja ruháit: nincs biztos próbája: de egy rabszolga nem rejtheti el szegénységét.

59. Beware therefore! Love all, lest perchance is a King concealed! Say you so? Fool! If he be a King, thou canst not hurt him.
59. Óvakodjatok ezért! Szeressetek mindenkit, mert lehet, hogy Király rejtezik! Így szóltok? Ostobák! Ha ő egy Király, nem tudtok ártani neki.

60. Therefore strike hard & low, and to hell with them, master!
60. Ezért üssetek keményen & alacsonyan, és a pokolba velük, kerekedjetek felül!

61. There is a light before thine eyes, o prophet, a light undesired, most desirable.
61. Egy fény van szemeid előtt, ó Próféta, egy kívánatlan fény, a legkívánatosabb.

62. I am uplifted in thine heart; and the kisses of the stars rain hard upon thy body.
62. Felemeltetem szívedben; és a csillagok csókja keményen záporozik testedre.

63. Thou art exhaust in the voluptuous fullness of the inspiration; the expiration is sweeter than death, more rapid and laughterful than a caress of Hell's own worm.
63. Kimerült vagy az ihletettség kéjes teljességében; a kimerültség édesebb, mint a halál, gyorsabb és nevetéssel telibb, mint a Pokol férgének simítása.

64. Oh! thou art overcome: we are upon thee; our delight is all over thee: hail! hail: prophet of Nu! prophet of Had! prophet of Ra-Hoor-Khu! Now rejoice! now come in our splendour & rapture! Come in our passionate peace, & write sweet words for the Kings.
64. Ó! legyőzettél: rajtad vagyunk; kéjünk mindened átjárja: üdvöz légy! üdvöz légy: Nu prófétája! Had prófétája! Ra-Hoor Khu prófétája! Most örvendezz! most jer fényességünkbe & elragadtatásunkba! Jer szenvedélyes békénkbe, & írj édes szavakat a Királyoknak.

65. I am the Master: thou art the Holy Chosen One.
65. Én vagyok az Úr: te vagy a Szent Kiválasztott!

66. Write, & find ecstasy in writing! Work, & be our bed in working! Thrill with the joy of life & death! Ah! thy death shall be lovely: whoso seeth it shall be glad. Thy death shall be the seal of the promise of our age long love. Come! lift up thine heart & rejoice! We are one; we are none.
66. Írj, & találj extázisra az írásban! Dolgozz, & légy ágyunk a munkában! Borzongj az élet & halál gyönyörével! Ah! halálod csodás lesz: boldogság annak, ki látja. Halálod lesz pecsétje korszak-hosszú szeretetünk ígéretének. Jöjj! emeld fel szíved& örvendezz! Egyek vagyunk; semmi vagyunk.

67. Hold! Hold! Bear up in thy rapture; fall not in swoon of the excellent kisses!
67. Állj! Állj! Bírd ki elragadtatásodat; ne zuhanj ájulásba a csodás csókoktól!

68. Harder! Hold up thyself! Lift thine head! breathe not so deep - die!
68. Erősebben! Tartsd meg magad! Emeld fel fejed! ne lélegezz oly mélyen - halj meg!

69. Ah! Ah! What do I feel? Is the word exhausted?
69. Ah! Ah! Mit érzek? Kimerült lenne a szó?

70. There is help & hope in other spells. Wisdom says: be strong! Then canst thou bear more joy. Be not animal; refine thy rapture! If thou drink, drink by the eight and ninety rules of art: if thou love, exceed by delicacy; and if thou do aught joyous, let there be subtlety therein!
70. Segítség & remény van más varázslatokban. Bölcsesség azt mondja: légy erős! Akkor több gyönyört tudsz elviselni. Ne légy állat; finomítsd elragadtatásodat! Ha iszol, a művészet nyolc és kilencven szabálya szerint igyál: ha szeretsz, gyengédséggel haladj túl; és ha bármi gyönyörtelit teszel, légyen benne körmönfontság.

71. But exceed! Exceed!
71. De haladd meg! Haladd meg!

72. Strive ever to more! and if thou art truly mine -- and doubt it not, an if thou art ever joyous! -- death is the crown of all.
71. Nyúlj mindig a többért! és ha tényleg enyém vagy - és ne kételkedj, ha valaha boldog vagy! - a halál mindennek koronája.

73. Ah! Ah! Death! Death! thou shalt long for death. Death is forbidden, o man, unto thee.
73. Ah! Ah! Halál! Halál! kívánni fogod a halált. A Halál tiltott, ó ember, számodra.

74. The length of thy longing shall be the strength of its glory. He that lives long & desires death much is ever the King among the Kings.
74. Vágyad hossza lesz dicsősége ereje. Az, ki hosszan él & nagyon vágyja a halált örökké Király a Királyok közt.

75. Aye! listen to the numbers & the words:
75. Igen! figyeld a számokat & a szavakat:

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. What meaneth this, o prophet? Thou knowest not; nor shalt thou know ever. There cometh one to follow thee: he shall expound it. But remember, o chosen one, to be me; to follow the love of Nu in the star-lit heaven; to look forth upon men, to tell them this glad word.
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Mit jelent ez, ó próféta? Nem tudod; nem is tudod meg soha. Jön majd egy, hogy kövessen téged: ő kifejti. De emlékezz, ó kiválasztott, hogy légy én; hogy kövesd Nu szerelmét a csillagfényes mennyben; hogy tekints előre az emberekre, hogy mondd el nekik ezt a boldog szót.

77. O be thou proud and mighty among men!
77. Ó légy büszke és hatalmas az emberek közt!

78. Lift up thyself! for there is none like unto thee among men or among Gods! Lift up thyself, o my prophet, thy stature shall surpass the stars. They shall worship thy name, foursquare, mystic, wonderful, the number of the man; and the name of thy house 418.
78. Emeld fel magad! mert senki nincs, ki hozzád hasonló lenne az emberek közt vagy az Istenek közt! Emeld fel magad, ó én prófétám, tartásod túlnyúlik majd a csillagokon. Imádni fogják neved, tisztességes, misztikus, az ember száma; és a házad nevét, (mely) 418

79. The end of the hiding of Hadit; and blessing & worship to the prophet of the lovely Star!
79. Hadit elrejtésének vége; és áldás & imádat a kedves Csillag prófétájának!

CHAPTER III - RA HOOR KHUIT

1. Abrahadabra; the reward of Ra Hoor Khut.
1. Abrahadabra; Ra Hoor Khut jutalma.

2. There is division hither homeward; there is a word not known. Spelling is defunct; all is not aught. Beware! Hold! Raise the spell of Ra-Hoor-Khuit!
2. Itt, hazafelé megosztottság van; van egy ismeretlen szó. A betűzés halott; minden nem semmi. Óvakodj! Állj! Emeld Ra-Hoor-Khuit varázslatát!

3. Now let it be first understood that I am a god of War and of Vengeance. I shall deal hardly with them
3. Most először legyen érthető, hogy én a Háború és a Bosszú egy istene vagyok.

4. Choose ye an island!
4. Válassz egy szigetet!

5. Fortify it!
5. Erősitsd meg!

6. Dung it about with enginery of war!
6. Trágyázd körbe háborús gépezetekkel!

7. I will give you a war-engine.
7. Adok neked egy hadigépet.

8. With it ye shall smite the peoples; and none shall stand before you.
8. Azzal lesújtasz a népekre; és senki nem áll meg előtted.

9. Lurk! Withdraw! Upon them! this is the Law of the Battle of Conquest: thus shall my worship be about my secret house.
9. Lapulj! Vonulj vissza! Előre! ez a Hódítás Csatájának Törvénye: így végezd imádatom titkos házamban.

10. Get the stele of revealing itself; set it in thy secret temple -- and that temple is already aright disposed -- & it shall be your Kiblah for ever. It shall not fade, but miraculous colour shall come back to it day after day. Close it in locked glass for a proof to the world.
10. Szerezd meg magát a Felfedés Sztéléjét, állítsd fel titkos templomodban - és az a templom máris készenáll - & ez lesz Kiblád mindörökre. Nem fog megfakulni, hanem csodás szín tér belé vissza nap nap után. Zárd lelakatolt üvegbe bizonyítékul a világnak.

11. This shall be your only proof. I forbid argument. Conquer! That is enough. I will make easy to you the abstruction from the ill-ordered house in the Victorious City. Thou shalt thyself convey it with worship, o prophet, though thou likest it not. Thou shalt have danger & trouble. Ra-Hoor-Khu is with thee. Worship me with fire & blood; worship me with swords & with spears. Let the woman be girt with a sword before me: let blood flow to my name. Trample down the Heathen; be upon them, o warrior, I will give you of their flesh to eat!
11. Ez lesz az egyetlen bizonyítékod. Megtiltom az ellenkezést! Hódíts! Ennyi elég. Megkönnyítem elszakadásodat a Győzelmes Városban lévő hibás rendű háztól. Te magad fogod megtéríteni imádattal, ó próféta, bár nem tetszik neked. Veszély & gond leselkedik rád. Ra-Hoor-Khu veled van. Imádj engem tűzzel & vérrel; imádj engem kardokkal & dárdákkal. Legyen az asszony karddal övezve előttem: hadd folyjon vér a nevemnek. Gázold le a Hitetleneket; légy rajtuk, ó harcos, néked adom étkül húsukat!

12. Sacrifice cattle, little and big: after a child.
12. Áldozz marhát, kicsit és nagyot: egy gyermek után.

13. But not now.
13. De nem most.

14. Ye shall see that hour, o blessed Beast, and thou the Scarlet Concubine of his desire!
14. Látni fogod azt az órát, ó áldott Fenevad, és te, vágyainak Skarlát Ágyasa!

15. Ye shall be sad thereof.
15. Szomorú leszel tőle.

16. Deem not too eagerly to catch the promises; fear not to undergo the curses. Ye, even ye, know not this meaning all.
16. Ne tégy túl lelkesen, hogy elkapd az ígéreteket; ne félj alávetni magad az átkoknak. Te, még te sem érted mindezt a jelentést.

17. Fear not at all; fear neither men nor Fates, nor gods, nor anything. Money fear not, nor laughter of the folk folly, nor any other power in heaven or upon the earth or under the earth. Nu is your refuge as Hadit your light; and I am the strength, force, vigour, of your arms.
17. Ne félj egyáltalán; Ne félj embertől, sem Sorstól, se. istenektől, sem semmitől. A pénzt ne féld, sem a népi ostobaság kacaját, sem más erőt a mennyben, vagy a földön, vagy a föld alatt. Nu a menedéked, ahogy Hadit a fényed; és én vagyok karod ereje, hatalma, buzgalma.

18. Mercy let be off; damn them who pity! Kill and torture; spare not; be upon them!
18. Engedd el a kegyelmet, átkozottak, kik sajnálkoznak! Ölj és kínozz; ne hagyj meg senkit; légy rajtuk!

19. That stele they shall call the Abomination of Desolation; count well its name, & it shall be to you as 718.
19. Azt a sztélét a Sivárság Irtózatának fogják hívni; jól számold meg nevét, & neked 718 lesz.

20. Why? Because of the fall of Because, that he is not there again.
20. Miért? Mert a Mert bukása miatt nincs ott ismét.

21. Set up my image in the East: thou shalt buy thee an image which I will show thee, especial, not unlike the one thou knowest. And it shall be suddenly easy for thee to do this.
21. Állítsd fel képmásom Keleten: venni fogsz egy képet, melyet megmutatok neked, különleges, nem olyan, mint amilyet ismersz. És hirtelen könnyűvé válik ezt megtenned

22. The other images group around me to support me: let all be worshipped, for they shall cluster to exalt me. I am the visible object of worship; the others are secret; for the Beast & his Bride are they: and for the winners of the Ordeal X. What is this? Thou shalt know.
22. A többi kép körém csoportosul, hogy támogassanak: mind legyen imádva, mert körém csoportosulnak, hogy felmagasztaljanak. Én vagyok az imádat látható tárgya; a többi titkos; mert a Fenevad & Menyasszony ők: és az X Megpróbáltatás győztesei. Mi ez? Tudni fogod.

23. For perfume mix meal & honey & thick leavings of red wine: then oil of Abramelin and olive oil, and afterward soften & smooth down with rich fresh blood.
23. Illatszernek keverj össze lisztet & mézet & vörösbor seprőjét: majd Abramelin olaját és olívaolajat, és utána lágyítsd & simítsd el gazdag, friss vérrel.

24. The best blood is of the moon, monthly: then the fresh blood of a child, or dropping from the host of heaven: then of enemies; then of the priest or of the worshippers: last of some beast, no matter what.
24. A legjobb vér a holdé, havonta: aztán egy gyermek friss vére, vagy a mennybéli ostya cseppjei: aztán az ellenségeké: aztán a papé vagy a híveké: végül valamely állaté, mindegy milyené.

25. This burn: of this make cakes & eat unto me. This hath also another use; let it be laid before me, and kept thick with perfumes of your orison: it shall become full of beetles as it were and creeping things sacred unto me.
25. Ezt égesd: készíts ebből süteményeket & edd nekem. Ennek van egy másik használati módja is; légyen elém helyezve, és vastagon megkenve imáid illatszereivel: tele lesz bogarakkal és csúszó-mászó dolgokkal, melyek szentek nekem.

26. These slay, naming your enemies; & they shall fall before you.
26. Öld meg ezeket, megnevezve ellenségeid; & azok elhullanak előtted.

27. Also these shall breed lust & power of lust in you at the eating thereof.
27. Úgyszintén vágyat & a vágy hatalmát szaporítják benned az étkezéssel.

28. Also ye shall be strong in war.
28. Úgyszintén erős leszel a csatában.

29. Moreover, be they long kept, it is better; for they swell with my force. All before me.
29. Sőt mitöbb, ha soká vannak tartva, jobb; mert dagadnak az erőmtől. Minden előttem.

30. My altar is of open brass work: burn thereon in silver or gold!
30. Oltárom nyílt bronzmunka: aranyon vagy ezüstön égess rajta!

31. There cometh a rich man from the West who shall pour his gold upon thee.
31. Jön egy gazdag ember Nyugatról, aki rádönti aranyát.

32. From gold forge steel!
32. Az aranyból kovácsolj acélt!

33. Be ready to fly or to smite!
33. Légy készen menekülni vagy a lesújtani!

34. But your holy place shall be untouched throughout the centuries: though with fire and sword it be burnt down & shattered, yet an invisible house there standeth, and shall stand until the fall of the Great Equinox; when Hrumachis shall arise and the double-wanded one assume my throne and place. Another prophet shall arise, and bring fresh fever from the skies; another woman shall awake the lust & worship of the Snake; another soul of God and beast shall mingle in the globed priest; another sacrifice shall stain the tomb; another king shall reign; and blessing no longer be poured To the Hawk-headed mystical Lord!
34. De a szent helyed érintetlen marad a századokon át: bár tűzzel és karddal lesz égetve & összezúzva, mégis egy láthatatlan ház áll ott, és állni fog a Nagy Napéjegyenlőség bukásáig; mikor Hrumachis emelkedik majd és a kettősbotos foglalja el trónom és helyem. Egy másik próféta jő majd, s friss lázt hoz az egekből; egy másik asszony ébreszti a vágyat & a Kígyó imádatát; Isten és fenevad egy másik lelke vegyül a gömbbel ékesített papban; egy másik áldozat szennyezi a sírboltot; egy másik király uralkodik; és több áldás nem lesz a Sólyom-fejű misztikus Úrra öntve!

35. The half of the word of Heru-ra-ha, called Hoor-pa-kraat and Ra-Hoor-Khut.
35. Heru-ra-ha szavának fele, melyet Hoor-pa-kraat -nak és Ra-Hoor-Khut -nak hívnak.

36. Then said the prophet unto the God:
36. Ekkor szólt a próféta az Istenhez:

37. I adore thee in the song
I am the Lord of Thebes, and I
The inspired forth-speaker of Mentu;
For me unveils the veiled sky,
The self-slain Ankh-af-na-khonsu
Whose words are truth. I invoke, I greet
Thy presence, O Ra-Hoor-Khuit!

Unity uttermost showed!
I adore the might of Thy breath,
Supreme and terrible God,
Who makest the gods and death
To tremble before Thee: –
I, I adore thee!

Appear on the throne of Ra!
Open the ways of the Khu!
Lighten the ways of the Ka!
The ways of the Khabs run through
To stir me or still me!
Aum! let it fill me!
37. Dalban dícsérlek téged
Én vagyok Théba Ura, és én
Mentu ihletett szószólója;
Felfedi nékem, ha fátyolos az ég
Ankh-af-na-khonsu, önnön gyilkosa
Ki igazat szól. Hívlak itt
köszöntelek, ó Ra-Hoor-Khuit!

Látszik a legfelsőbb egység
Rajongom hatalmas lehed,
Hatalmas, szörnyű Istenség
A halál, az istenek
Mind rettegnek téged: -
Én, én rajongok érted!

Jelenj most meg Ra trónján!
Nyisd meg a Khu útjait!
Világíts a Ka útján!
Melyet a Khabs áthasít
Kavar vagy nyugtat engem
Om! Töltsön be engem!

38. So that thy light is in me; & its red flame is as a sword in my hand to push thy order. There is a secret door that I shall make to establish thy way in all the quarters, (these are the adorations, as thou hast written), as it is said:
The light is mine; its rays consume
Me: I have made a secret door
Into the House of Ra and Tum,
Of Khephra and of Ahathoor.
I am thy Theban, O Mentu,
The prophet Ankh-af-na-khonsu!

By Bes-na-Maut my breast I beat;
By wise Ta-Nech I weave my spell.
Show thy star-splendour, O Nuit!
Bid me within thine House to dwell,
O winged snake of light, Hadit!
Abide with me, Ra-Hoor-Khuit!
38. Hogy a fényed énbennem legyen; & ennek vörös lángja mint kard a kezemben, hogy rended betartassam. Titkos ajtót készítek, hogy bejárásod legyen minden égtájhoz (ezek az imádságok, ahogyan megírtad), ahogy kimondatott:
A fény enyém; fal sugara
Engem; titkos ajtót nyitok
Ra - nak, s Tum - nak házába
Kephrához, és Ahathoorhoz
Én, a tébaid, Ó Mentu,
próféta Ankh-af-na-khonsu!

Bes-na-Mauthoz keblem vitt ;
Bűvöm Ta-Nech által szőttem
Csillag-csodád mutasd, Nuit!
Lakni hívj házadba engem,
Fény szárnyas kígyója, Hadit!
Lakj velem, Ó Ra-Hoor-Khuit!

39. All this and a book to say how thou didst come hither and a reproduction of this ink and paper for ever -- for in it is the word secret & not only in the English -- and thy comment upon this the Book of the Law shall be printed beautifully in red ink and black upon beautiful paper made by hand; and to each man and woman that thou meetest, were it but to dine or to drink at them, it is the Law to give. Then they shall chance to abide in this bliss or no; it is no odds. Do this quickly!
39. Mindez és egy könyv, mely elmondja, hogyan léptél elő és ezen papír és tinta másolata örökké - mert benne van a titkos szó & nem csak az angolban - és kommentárod ehhez a Törvény Könyvéhez gyönyörű vörös tintával és feketével lesz nyomtatva gyönyörű papírra, mely kézzel készült; és minden férfinak és nőnek, akivel találkozol, mégha csak eszel, vagy iszol rájuk, a Törvény adandó. Akkor esélyük van, hogy ezen áldásban éljenek, vagy sem; nincs megkülönböztetés. Tedd ezt gyorsan!

40. But the work of the comment? That is easy; and Hadit burning in thy heart shall make swift and secure thy pen.
40. De a kommentár műve? Az könnyű; és szívedben égő Hadit gyorsítja és biztosítja tollad.

41. Establish at thy Kaaba a clerk-house: all must be done well and with business way.
41. Állíts fel Kaabádban egy írnok-házat: mindent jól kell végezni, és az üzlet útján.

42. The ordeals thou shalt oversee thyself, save only the blind ones. Refuse none, but thou shalt know & destroy the traitors. I am Ra-Hoor-Khuit; and I am powerful to protect my servant. Success is thy proof: argue not; convert not; talk not over much! Them that seek to entrap thee, to overthrow thee, them attack without pity or quarter; & destroy them utterly. Swift as a trodden serpent turn and strike! Be thou yet deadlier than he! Drag down their souls to awful torment: laugh at their fear: spit upon them!
42. A próbákat magad fogod ellenőrizni, kivéve a vakpróbákat. Senkit ne utasíts el, de megismered & elpusztítod az árulókat. Én vagyok Ra-Hoor-Khuit; és erős vagyok, hogy megvédjem szolgámat. A siker a bizonyítékod: ne vitatkozz, ne téríts; ne beszélj túl sokat! Őket, kik csapdába akarnak csalni, meg akarnak téged buktatni, őket támadd meg szánalom és irgalom nélkül; & pusztítsd el őket végleg. Sebesen, mint ahogy a kígyó fordul, s csap le, ha ráléptek! Légy te még halálosabb, mint ő! Rángasd lelküket iszonyú kínok közé: nevess félelműkön: köpd le őket!

43. Let the Scarlet Woman beware! If pity and compassion and tenderness visit her heart; if she leave my work to toy with old sweetnesses; then shall my vengeance be known. I will slay me her child: I will alienate her heart: I will cast her out from men: as a shrinking and despised harlot shall she crawl through dusk wet streets, and die cold and an-hungered.
43. Óvakodjon a Skarlát Asszony! Ha szánalom és együttérzés és gyengédség látogatja meg szívét; ha elhagyja művemet, hogy régi édeskedésekkel játszódjon; akkor ismerszik meg bosszúm. Leölöm magamnak gyermekét: elidegenítem szívét: kivetem az emberek közül: mint elfogyó és megvetett ribanc fog harmatvizes utcákon kúszni, és átfagyva, éhesen pusztul el.

44. But let her raise herself in pride! Let her follow me in my way! Let her work the work of wickedness! Let her kill her heart! Let her be loud and adulterous! Let her be covered with jewels, and rich garments, and let her be shameless before all men!
44. De emelkedjen fel büszkén! Kövessen engem utamon! Munkálkodjon a gazság művén! Ölje meg szívét! Legyen hangos és parázna! Borítsa be ékszer és gazdag öltözék, és légyen szégyentelen minden férfiak előtt!

45. Then will I lift her to pinnacles of power: then will I breed from her a child mightier than all the kings of the earth. I will fill her with joy: with my force shall she see & strike at the worship of Nu: she shall achieve Hadit.
45. Akkor a hatalom hegycsúcsaira emelem: akkor olyan gyermeket nemzek neki, ki hatalmasabb lesz, mint a föld összes királya. Megtöltöm gyönyörrel: az én erőmmel fogja látni & lecsap Nu imádatára: eléri Haditot.

46. I am the warrior Lord of the Forties: the Eighties cower before me, & are abased. I will bring you to victory & joy: I will be at your arms in battle & ye shall delight to slay. Success is your proof; courage is your armour; go on, go on, in my strength; & ye shall turn not back for any!
46. Én vagyok a Negyvenesek harcos Ura: a Nyolcvanasok remegnek előttem, & megalázkodnak. Győzelmet hozok neked, & gyönyört: fegyvereidben leszek a harcban & élvezettel ölsz. Győzelem a bizonyítékod, bátorság a páncélod; előre, előre, az én erőmben; & nem fordulsz vissza senki kedvéért!

47. This book shall be translated into all tongues: but always with the original in the writing of the Beast; for in the chance shape of the letters and their position to one another: in these are mysteries that no Beast shall divine. Let him not seek to try: but one cometh after him, whence I say not, who shall discover the Key of it all. Then this line drawn is a key: then this circle squared in its failure is a key also. And Abrahadabra. It shall be his child & that strangely. Let him not seek after this; for thereby alone can he fall from it.
47. Ez a könyv le lesz fordítva minden nyelvre: de mindig a Fenevad eredeti írásával együtt; a betűk alakjának véletlenszerűsége és egymáshoz való viszonyuk okán: ezekben olyan misztériumok rejlenek, melyet semmilyen Fenevad nem jósolhat meg. Ne is lehessen próbálkoznia: de jő majd utána egy, nem mondhatom, mikor, ki felfedezi mindenek Kulcsát. akkor ezen megrajzolt vonal egy kulcs: akkor ezen kör, melyet kudarca négyszögesít, szintén egy kulcs. És Abrahadabra. Az ő gyermeke lesz & az furcsamód. Ne lehessen ezt keresnie; mert csak ezáltal tud elesni tőle.

48. Now this mystery of the letters is done, and I want to go on to the holier place.
48. Most a betűk eme misztériuma kész, és szentebb helyre óhajtok továbbmenni.

49. I am in a secret fourfold word, the blasphemy against all gods of men.
49. Egy titkos, négyrétű világban vagyok; az emberek összes istene elleni istenkáromlás.

50. Curse them! Curse them! Curse them!
50. Átkozottak! Átkozottak! Átkozottak!

51. With my Hawk's head I peck at the eyes of Jesus as he hangs upon the cross.
51. Sólyomfejemmel Jézus szemeit csípkedem, ahogy a keresztről lóg.

52. I flap my wings in the face of Mohammed & blind him.
52. Szárnyaim Mohammed arcába csapom & megvakítom.

53. With my claws I tear out the flesh of the Indian and the Buddhist, Mongol and Din.
53. Karmaimmal az Indiai és a Buddhista, Mongol és Din húsát tépem.

54. Bahlasti! Ompehda! I spit on your crapulous creeds.
54. Bahlasti! Ompehda! Köpök ganajos hittételeitekre!

55. Let Mary inviolate be torn upon wheels: for her sake let all chaste women be utterly despised among you!
55. Érintetlen Mária kerekek közt tépessen szét: miatta légyen minden tisztes asszony útálattal lenézve köztetek!

56. Also for beauty's sake and love's!
56. És a szépség miatt, és a szerelemért!

57. Despise also all cowards; professional soldiers who dare not fight, but play; all fools despise!
57. Vessetek meg továbbá minden gyávát; hivatásos katonákat, kik nem mernek harcolni, csak játszanak; minden bolondot vessetek meg!

58. But the keen and the proud, the royal and the lofty; ye are brothers!
58. De a lelkes és a büszke; a nemes és az élelmes; testvérek vagytok!

59. As brothers fight ye!
59. Mint testvérek harcoljatok!

60. There is no law beyond Do what thou wilt.
60. Nincs törvény a Tégy amit akarszon túl.

61. There is an end of the word of the God enthroned in Ra's seat, lightening the girders of the soul.
61. Van vége a Ra székében trónoló Isten szavának, megvilágítva a lélek mestergerendáit.

62. To Me do ye reverence! to me come ye through tribulation of ordeal, which is bliss.
62. Előttem tisztelegjetek! hozzám jöjjetek próbák nehézségein keresztül, melyek áldások.

63. The fool readeth this Book of the Law, and its comment; & he understandeth it not.
63. A bolond elolvassa ezen Törvény Könyvét, és annak kommentárját & ő nem érti meg.

64. Let him come through the first ordeal, & it will be to him as silver.
64. Hadd jöjjön az első próbán át & olyan lesz neki, mint az ezüst.

65. Through the second, gold.
65. A másodikon keresztül arany.

66. Through the third, stones of precious water.
66. A harmadikon keresztül értékes vizek kövei.

67. Through the fourth, ultimate sparks of the intimate fire.
67. A negyediken keresztül, a belső tűz végső szikrái.

68. Yet to all it shall seem beautiful. Its enemies who say not so, are mere liars.
68. Mégis mindenkinek gyönyörűnek látszik. Ellenségei, kik azt mondják, ez nem így van, pusztán hazugok.

69. There is success.
69. Van siker.

70. I am the Hawk-Headed Lord of Silence & of Strength; my nemyss shrouds the night-blue sky.
70. Én vagyok a Csend & az Erő Sólyom-Fejű Ura; nemeszkendőm elhomályosítja az éj-kék eget.

71. Hail! ye twin warriors about the pillars of the world! for your time is nigh at hand.
71. Üdvözlégyetek! ti ikerharcosok a világ oszlopai mellett! mert időtök egyre közeleg.

72. I am the Lord of the Double Wand of Power; the wand of the Force of Coph Nia--but my left hand is empty, for I have crushed an Universe; & nought remains.
72. Én vagyok a Hatalom Kettős Pálcájának Ura; Coph Nia Erejének pálcájának - de bal kezem üres, mert szétzúztam egy Univerzumot; & semmi marad.

73. Paste the sheets from right to left and from top to bottom: then behold!
73. Ragaszd a papírokat jobbról balra és fentről lefelé: majd lásd!

74. There is a splendour in my name hidden and glorious, as the sun of midnight is ever the son.
74. Rejtett és dicsőséges ragyogás van nevemben, ahogy az éjféli nap a fiú mindörökké.

75. The ending of the words is the Word Abrahadabra.

The Book of the Law is Written and Concealed.
Aum. Ha.
75. A szavak befejezése a Szó: Abrahadabra.

A Törvény Könyve Megíratott és Elrejtetett.
Om. Ha."


<- VISSZA